Welkom

Waar gaat deze website over?

In januari 2019 heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp besloten voor nieuwbouw van de sporthal Jan Janssenhal en Kindcentrum Regenboog in Nootdorp. Naast de sporthal en het kindcentrum staat ook de locatie van de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer op de planning voor herontwikkeling. Hier ligt de kans om deze locaties in samenhang te ontwikkelen. Het plangebied van het project Hart van Nootdorp omvat deze locaties. Voor deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad 4 uitgangspunten vastgesteld:

- de realisatie van een integraal kindcentrum;
- de realisatie van een multifunctionele sporthal;
- een intensief woningbouwprogramma passend bij de doelgroepen;
- continuïteit van het gebruik van de sport en onderwijs voorzieningen.

Om u te betrekken en te informeren over dit proces is deze website opgezet.

Globale begrenzing plangebied project Hart van Nootdorp (de exacte plangrens is nog niet bepaald)

Waarom maken we een gebiedsvisie voor deze locatie

Binnen een afstand van 350 meter spelen er op drie verschillende locaties ontwikkelingsmogelijkheden. Door deze ontwikkelingen in samenhang te bekijken kan voor het gebied worden gezocht naar de meest optimale (ruimtelijke) invulling. Daarnaast kunnen hierdoor kansen ontstaan door het realiseren van een multifunctionele voorziening (onderwijs, kinderopvang en sport). Met een juiste fasering kan daarbij ook het voordeel ontstaan dat er geen tijdelijke voorziening hoeft te worden getroffen voor de school of de gebruikers van de Jan Janssenhal.

Een andere reden om met een gebiedsvisie aan de slag te gaan is omdat het de mogelijkheid biedt de verschillende gebruikers en de omgeving vanaf de start goed te betrekken bij de ontwikkeling. Een gebiedsvisie werkt van grof naar fijn, als een soort trechter. Met de input van de gebruikers en de omgeving kan worden gekomen tot een gedragen ontwikkeling van het gebied.

Proces en planning

Globale planning

De Nota van Uitgangspunten inclusief scenariostudie is op 25 juni 2020 in de gemeenteraad behandeld. De komende fase staat in het teken van de gebiedsvisie. In deze fase wordt de omgeving opnieuw betrokken.