Welkom

Bekijk op deze pagina de laatste stand van zaken van het project Hart van Nootdorp.

Waar gaat deze website over?

Binnen een afstand van 350 meter in het hart van Nootdorp spelen er op drie verschillende locaties ontwikkelingsmogelijkheden. In januari 2019 heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp besloten voor nieuwbouw van sporthal Jan Janssenhal en Kindcentrum Regenboog. Naast de sporthal en het kindcentrum staat ook de locatie van de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer op de planning voor herontwikkeling. Door deze ontwikkelingen in samenhang te bekijken wordt voor het gebied gezocht naar de meest optimale (ruimtelijke) invulling.

Globale begrenzing plangebied project Hart van Nootdorp (de exacte plangrens is nog niet bepaald)

Voor deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad 4 uitgangspunten vastgesteld:

- de realisatie van een integraal kindcentrum;
- de realisatie van een multifunctionele sporthal;
- een intensief woningbouwprogramma passend bij de doelgroepen;
- continuïteit van het gebruik van de sport en onderwijs voorzieningen.

Proces en planning

Globale planning

In februari 2019 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld met daarin de eerste uitgangspunten en hoe we tot een gebiedsvisie komen. Vervolgens heeft iedereen in juni/juli 2019 in een online vragenlijst aan kunnen geven wat hij of zij belangrijk vindt bij deze ontwikkeling . Dit vormde samen met de randvoorwaarden vanuit de gemeente en ruimtelijke kwaliteiten de input voor de Nota van Uitgangspunten. De Nota van Uitgangspunten is in juni 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Na behandeling van de Nota van Uitgangspunten in november 2019 is vervolgens op verzoek van de raad een scenariostudie gedaan om inzicht te krijgen in de locatiekeuze voor de nieuwe sporthal. In juni 2020 is deze studie voorgelegd en is de Nota van Uitgangspunten vastgesteld.

Als eerste stap van de Nota van Uitgangspunten richting de gebiedsvisie is een vlekkenplan opgesteld. Het vlekkenplan geeft de ruwe of voorlopige indeling van het gebied weer.

Het vlekkenplan is uitgewerkt tot een concept gebiedsvisie. In januari 2021 heeft u via een (online)vragenlijst uw mening kunnen geven over de onderdelen van de concept gebiedsvisie.  De resultaten van deze vragenlijst vindt u op deze pagina.

De gebiedsvisie Hart van Nootdorp is inmiddels vastgesteld. In deze gebiedsvisie formuleren we de kaders voor thema’s zoals bebouwing, verkeer en groen. Daarnaast wordt de sfeer en uitstraling van de openbare ruimte en de gebouwen beschreven. Lees hier meer over de gebiedsvisie.