Welkom

Waar gaat deze website over?

Binnen een afstand van 350 meter in het hart van Nootdorp spelen er op drie verschillende locaties ontwikkelingsmogelijkheden. In januari 2019 heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp besloten voor nieuwbouw van sporthal Jan Janssenhal en Kindcentrum Regenboog. Naast de sporthal en het kindcentrum staat ook de locatie van de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer op de planning voor herontwikkeling. Door deze ontwikkelingen in samenhang te bekijken wordt voor het gebied gezocht naar de meest optimale (ruimtelijke) invulling.

Globale begrenzing plangebied project Hart van Nootdorp (de exacte plangrens is nog niet bepaald)

Voor deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad 4 uitgangspunten vastgesteld:

- de realisatie van een integraal kindcentrum;
- de realisatie van een multifunctionele sporthal;
- een intensief woningbouwprogramma passend bij de doelgroepen;
- continuïteit van het gebruik van de sport en onderwijs voorzieningen.

Proces en planning

Globale planning

In februari 2019 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld met daarin de eerste uitgangspunten en hoe we tot een integrale visie komen. Vervolgens heeft iedereen tussen 25 juni en 14 juli 2019 in een online vragenlijst aan kunnen geven wat hij of zij belangrijk vindt bij deze ontwikkeling . Dit vormde samen met de randvoorwaarden vanuit de gemeente en ruimtelijke kwaliteiten de input voor het formuleren van de Nota van Uitgangspunten. De Nota van Uitgangspunten is in
juni 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

De komende fase staat in het teken van de gebiedsvisie. In deze fase wordt de omgeving opnieuw betrokken.  

Tussen 18 september en 27 september 2020 heeft u een online enquête kunnen invullen. De resultaten van deze enquête vindt u binnenkort hier op de website.