Wat is een gebiedsvisie?

Samen met alle belanghebbenden gaan we graag aan de slag met de gebiedsvisie Hart van Nootdorp. Maar wat houdt deze gebiedsvisie nou eigenlijk in? In het kort geven we in de gebiedsvisie antwoord op de vraag: Welke kant willen we op met dit gebied?

In de visie formuleren we de kaders en uitgangspunten voor thema’s zoals groen, bebouwing en verkeer. Tijdens het visietraject kijken we ook naar onderzoeken op het gebied van geluid, bereikbaarheid en ontsluiting. Dit zijn belangrijke onderwerpen die mede de functionele indeling van het gebied bepalen. Verder kijken we naar hoe de openbare ruimte eruit komt te zien (sfeer en uitstraling) en hoe deze gebruikt kan worden. Ook werken we de wensen en eisen aan het woonprogramma, het kindcentrum en de sporthal uit in de visie.

“Wat is een gebiedsvisie?” verder lezen

Hoe nu verder met het Hart van Nootdorp?

De Nota van Uitgangspunten is vastgesteld, dit betekent dat we een nieuwe fase van het project in gaan. De komende maanden werken we aan de gebiedsvisie. In deze gebiedsvisie volgt de verfijning van de ambities en uitganspunten uit de Nota van Uitganspunten. Na de zomer betrekken wij omwonenden, het kindcentrum, de sportverenigingen en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Naar verwachting wordt de gebiedsvisie begin 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Wilt u op de hoogte blijven of meedenken, schrijf u dan hier in voor de digitale nieuwsbrief!

Raad stelt Nota van Uitgangspunten vast

Op 25 juni heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. De raad heeft hierbij ook de keuze gemaakt voor de locatie van de sporthal. De nieuwe sporthal komt terug op de huidige locatie van de Jan Janssenhal. In de Nota van Uitgangspunten worden de ambities voor het Hart van Nootdorp per thema (functie en programma, mobiliteit, bebouwing en water en groen) beschreven. Dit zijn de kaders voor de uiteindelijke gebiedsvisie.

De vastgestelde nota en verdere informatie bekijkt u hier op de website.

Vervolgproces Nota van Uitgangspunten

Afgelopen november is de Nota van Uitgangspunten, met daarin de kaders en uitgangspunten voor de gebiedsvisie, door de gemeenteraad behandeld. De raad heeft nog geen besluit genomen en verzocht de nota opnieuw aan te bieden voor besluitvorming na verdere afweging over de locatiekeuze van de nieuwe sporthal. 

Twee scenario’s worden verder uitgewerkt: de sporthal met kindcentrum en wonen op de locatie van de voormalige brandweerkazerne, zoals voorgesteld in de nota, of een nieuwe sporthal op de huidige locatie Jan Jansenhal. De nota met deze scenario’s en de afwegingen wordt vervolgens opnieuw aangeboden aan de raad. De omgeving wordt voorafgaand hieraan geïnformeerd. 

Meer informatie over planning en proces leest u via de pagina ’Nota van Uitgangspunten’ 

Terugkoppeling vragenlijst nu online

Als stap naar een integrale gebiedsvisie konden omwonenden en andere betrokkenen een digitale vragenlijst invullen. De resultaten van deze eerste inventarisatie zijn nu te zien op de pagina ‘vragenlijst’. Bent u benieuwd naar de aspecten die leven in en rond het plangebied en het verdere proces, neem dan even een kijkje.

De informatie uit de enquête vormt samen met de randvoorwaarden vanuit de gemeente en ruimtelijke kwaliteiten de input voor het formuleren van de Nota van Uitgangspunten. In deze nota worden de kaders en ambities vastgelegd als basis voor de uiteindelijk gebiedsvisie. Het college wil deze nota in november dit jaar aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

De vragenlijst is gesloten

Van 25 juni tot 15 juli heeft u via deze website een (online) vragenlijst kunnen invullen. Hierin kon u vragen beantwoorden van het projectteam en heeft u uw eigen vragen, suggesties en ideeën kunnen delen. Met uw antwoorden, ideeën en suggesties zullen de ambities voor het gebied gevormd worden.

De vragenlijst is op 15 juli gesloten. Het projectteam is momenteel bezig met het analyseren van de antwoorden op de vragen en uw ingebrachte ideeën en suggesties.

De resultaten van de enquête zullen na de analyse op deze website met u gedeeld worden.

Uw mening telt!

In het planproces staan we aan de vooravond van het ontwerpproces. Wij verzamelen nu alle informatie waarmee we aan de slag gaan. Daarom horen we graag nu van u uw mening en eventueel uw ideeën over de locatie. Wat is er goed en wat kan beter, wat ziet u graag terug komen op de deelgebieden van het plan en wat ook niet?

Met uw informatie, de randvoorwaarden vanuit de gemeente en ruimtelijke kwaliteiten van het gebied zal een nota van uitgangspunten geformuleerd worden het vertrekpunt zal zijn voor de gebiedsontwikkeling. Uw mening telt!

Vul de vragenlijst nog in vóór 15 juli 2019!

Uitnodiging: Praat u mee over ontwikkeling Hart van Nootdorp?

De locatie van de voormalige brandweerkazerne en omgeving aan de Kon. Julianastraat in Nootdorp wordt herontwikkeld. Op deze plek komt een nieuw integraal kindcentrum, met onderwijs en kinderopvang voor 0-12 jaar, een nieuwe multifunctionele sporthal en woningbouw.

Er wordt een ruimtelijke visie opgesteld. Het plangebied omvat de locaties van de voormalige brandweekazerne, de Klauterbeer, Kindcentrum Regenboog en sporthal Jan Janssenhal. De gemeenteraad heeft eind februari 2019 een startnotitie vastgesteld met daarin het proces en eerste uitgangspunten om deze locaties in samenhang te ontwikkelen.

Wilt u meepraten over de herontwikkeling van het gebied?
“Uitnodiging: Praat u mee over ontwikkeling Hart van Nootdorp?” verder lezen