Deel uw mening over de concept gebiedsvisie

In het hart van Nootdorp, rondom de voormalige brandweerkazerne aan de Koningin Julianastraat, worden diverse locaties herontwikkeld. Daar maken we een gebiedsvisie voor. De concept gebiedsvisie is inmiddels gereed. Kijkt u met ons mee?

De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan de concept gebiedsvisie. In september heeft u hiervoor een enquête kunnen invullen. De vragen die wij hebben voorgelegd gingen onder ander over de sfeer en uitstraling, de functionele indeling van het gebied en het gebruik van de openbare ruimte. We zijn ontzettend blij met de vele reacties die we hebben mogen ontvangen. Alle opgehaalde informatie hebben wij zoveel mogelijk meegenomen in de concept gebiedsvisie.

Vult u ook de enquête in tussen 11 en 17 januari 2021?
We willen de concept gebiedsvisie graag ter toetsing bij u voorleggen! Tussen 11 en 17 januari 2021 kunt u een online vragenlijst invullen. U vindt deze hier. Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Vooraankondiging: deel uw mening over de concept gebiedsvisie

De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan de concept gebiedsvisie. In september heeft u hiervoor een enquête kunnen invullen. De vragen die wij hebben voorgelegd gingen onder ander over de sfeer en uitstraling, de functionele indeling van het gebied en het gebruik van de openbare ruimte. We hebben heel veel reacties mogen ontvangen. Alle opgehaalde informatie verwerken wij zoveel mogelijk in de concept gebiedsvisie. 

We leggen de concept gebiedsvisie graag ter toetsing aan u voor! U kunt uw mening geven door het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst komt half januari beschikbaar op deze pagina.

Terugkoppeling raadpleegronde Hart van Nootdorp

Tussen 18 en 27 september heeft u de gelegenheid gehad om met ons mee te denken over de gebiedsvisie voor het Hart van Nootdorp. U kon uw mening delen via een online vragenlijst of door gebruik te maken van een fysiek vragenuur.

Wat doen we met de opgehaalde informatie?
De opgehaalde informatie nemen we mee in de uitwerking van de gebiedsvisie. Naast de mening van omwonenden, houdt de gemeente ook rekening met de belangen van alle inwoners, het gemeentelijke beleid, financiële afwegingen, etc. Het is dus niet zo dat alle wensen één op één vertaald kunnen worden in de visie. Zodra de (concept)gebiedsvisie is uitgewerkt, krijgen omwonenden en andere betrokkenen nogmaals de mogelijkheid om te reageren op de plannen.

Alle door ons ontvangen reacties (in de periode dat de vragenlijst uit stond) hebben wij voorzien van een reactie. Deze vindt u samen met de uitkomsten van de vragenlijst in één document op deze pagina.

Vult u ook de enquête in?

Denkt u met ons mee met de gebiedsvisie? Vanaf vandaag staat de digitale vragenlijst online! Tot en met 27 september kunt u de online vragenlijst invullen! Dit doet u door op de rode knop te drukken die u hier op de website vindt.

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het invullen van de vragenlijst? Dat kan ook. U bent welkom tijdens onze kleinschalige vragenuren in CulturA & Zo: Dorpsstraat 7 in Nootdorp.

De volgende vragenuren zijn nog beschikbaar:
22 sept: 16:00 – 18:00 uur
23 sept: 19:00 – 21:00 uur
Aanmelden noodzakelijk

Wilt u aanwezig zijn bij één van de vragenuren? In verband met de richtlijnen omtrent Covid-19 werken we met een aanmeldsysteem. Mail uw gewenste datum naar hartvannootdorp@pijnacker-nootdorp.nl. U ontvangt van ons een bevestiging met tijdstip.

Denk mee met de gebiedsvisie!

Voor de zomer heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor dit gebied vastgelegd. De volgende stap is de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Denkt u, als omwonende, sporter, leerling, ouder of anderszins betrokkene, met ons mee?

Met de Nota van Uitgangspunten zijn de kaders en ambities voor dit gebied geschetst. Nu volgt de verfijning in de gebiedsvisie, die de basis zal vormen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Wij kijken daarbij onder andere naar de sfeer en uitstraling, de functionele indeling van het gebied en de structuur en het gebruik van de openbare ruimte.

“Denk mee met de gebiedsvisie!” verder lezen

Wat is een gebiedsvisie?

Samen met alle belanghebbenden gaan we graag aan de slag met de gebiedsvisie Hart van Nootdorp. Maar wat houdt deze gebiedsvisie nou eigenlijk in? In het kort geven we in de gebiedsvisie antwoord op de vraag: Welke kant willen we op met dit gebied?

In de visie formuleren we de kaders en uitgangspunten voor thema’s zoals groen, bebouwing en verkeer. Tijdens het visietraject kijken we ook naar onderzoeken op het gebied van geluid, bereikbaarheid en ontsluiting. Dit zijn belangrijke onderwerpen die mede de functionele indeling van het gebied bepalen. Verder kijken we naar hoe de openbare ruimte eruit komt te zien (sfeer en uitstraling) en hoe deze gebruikt kan worden. Ook werken we de wensen en eisen aan het woonprogramma, het kindcentrum en de sporthal uit in de visie.

“Wat is een gebiedsvisie?” verder lezen

Hoe nu verder met het Hart van Nootdorp?

De Nota van Uitgangspunten is vastgesteld, dit betekent dat we een nieuwe fase van het project in gaan. De komende maanden werken we aan de gebiedsvisie. In deze gebiedsvisie volgt de verfijning van de ambities en uitganspunten uit de Nota van Uitganspunten. Na de zomer betrekken wij omwonenden, het kindcentrum, de sportverenigingen en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Naar verwachting wordt de gebiedsvisie begin 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Wilt u op de hoogte blijven of meedenken, schrijf u dan hier in voor de digitale nieuwsbrief!

Raad stelt Nota van Uitgangspunten vast

Op 25 juni heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. De raad heeft hierbij ook de keuze gemaakt voor de locatie van de sporthal. De nieuwe sporthal komt terug op de huidige locatie van de Jan Janssenhal. In de Nota van Uitgangspunten worden de ambities voor het Hart van Nootdorp per thema (functie en programma, mobiliteit, bebouwing en water en groen) beschreven. Dit zijn de kaders voor de uiteindelijke gebiedsvisie.

De vastgestelde nota en verdere informatie bekijkt u hier op de website.

Vervolgproces Nota van Uitgangspunten

Afgelopen november is de Nota van Uitgangspunten, met daarin de kaders en uitgangspunten voor de gebiedsvisie, door de gemeenteraad behandeld. De raad heeft nog geen besluit genomen en verzocht de nota opnieuw aan te bieden voor besluitvorming na verdere afweging over de locatiekeuze van de nieuwe sporthal. 

Twee scenario’s worden verder uitgewerkt: de sporthal met kindcentrum en wonen op de locatie van de voormalige brandweerkazerne, zoals voorgesteld in de nota, of een nieuwe sporthal op de huidige locatie Jan Jansenhal. De nota met deze scenario’s en de afwegingen wordt vervolgens opnieuw aangeboden aan de raad. De omgeving wordt voorafgaand hieraan geïnformeerd. 

Meer informatie over planning en proces leest u via de pagina ’Nota van Uitgangspunten’