Concept gebiedsvisie

De (concept)visie Hart van Nootdorp richt zich op de ontwikkeling van nieuwe woningen, de nieuwbouw van sporthal Jan Janssenhal en de nieuwbouw van een Kindcentrum. Dit alles binnen een afstand van 350 meter in het Hart van Nootdorp. In deze visie formuleren we de kaders voor thema’s zoals bebouwing, verkeer en groen. Daarnaast wordt de sfeer en uitstraling van de openbare ruimte en de gebouwen beschreven. Dit document vormt een belangrijke basis voor het bestemmingsplan en de richting die we kiezen voor de ontwikkelingen in het gebied.

Om tot deze gebiedsvisie te komen, is een aantal stappen doorlopen. Bewoners zijn bevraagd en de gemeenteraad heeft een aantal kaderstellende documenten vastgesteld. Deze input vormt de basis voor deze (concept)visie.

Concept visiekaart

De concept visie bestaat uit een concept visiekaart aangevuld met massastudies, profielen en referentiebeelden die een beeld geven van de mogelijke ruimtelijke vertaling. De belangrijke ruimtelijke thema’s worden met kaarten verduidelijkt.

Deze visie biedt de ruimtelijke kaders voor de uitwerking van een stedenbouwkundig plan en de architectuur van de gebouwen. Daarnaast biedt de visie inspiratie voor de sfeer en uitstraling van de openbare ruimte en de gebouwen.

Van 11 t/m 17 januari konden omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden hun mening geven op de concept gebiedsvisie.