Vlekkenplan

De eerste stap van de Nota van Uitgangspunten richting de gebiedsvisie is het opstellen van een vlekkenplan. Het vlekkenplan geeft een ruwe of voorlopige indeling van het gebied weer. Naast de ruimtelijke kant hebben we gekeken naar de onderzoeken van o.a. verkeer, geluid, milieuhinder en ecologie en natuurwaarden en de eerdere input vanuit omwonenden en gebruikers. Deze bepalen mede de functionele indeling van het gebied. De resultaten hiervan zijn vertaald naar het vlekkenplan.

Hier leggen we u de globale opzet van het plan voor die op sommige punten nog keuzemogelijkheden kan bevatten. Dit is nog geen stedenbouwkundig plan, maar richtinggevend voor de Gebiedsvisie.

Vlekkenplan

Om de opzet verder toe te lichten is het vlekkenplan uitgewerkt in themakaarten voor functies, bereikbaarheid en groen en water.  De verschillende facetkaarten over de drie thema‚Äôs vormen het vlekkenplan voor de ontwikkeling.