Nota van Uitgangspunten

Op basis van de reacties van omwonenden, wensen vanuit de raad, gemeentelijk beleid en ontwerpend onderzoek is de Nota van Uitgangspunten opgesteld. De nota geeft ambities weer op de thema’s programma, verkeer, bebouwing en groen en water.

In de Nota heeft de gemeenteraad veel aspecten vastgelegd. Het programma en de hoogte van de bebouwing is vastgelegd, de situering van de bebouwing is bepaald en ook op het gebied van de ontsluiting van het gebied en het parkeren zijn besluiten genomen.

Hoofdambities Hart van Nootdorp
Ambitiekaart Hart van Nootdorp

In de Nota van Uitgangspunten is onder andere het volgende vastgelegd:

  • Een intensief programma met circa 110 appartementen, een kindcentrum met 13-15 lokalen en een multifunctionele sporthal met 2 zaaldelen.
  • 3 tot 5 bouwlagen aansluitend op de omgeving
  • Een nieuw profiel voor de Koningin Julianastraat met een verkeersveilige en groene inrichting
  • Klimaatadaptief inrichten van het gebied
  • Goede wandel- en fietsroutes vanuit omliggende wijken naar plangebied en centrum
  • Bestaande parkeermogelijkheden goed benutten

Na behandeling van de Nota van Uitgangspunten in november 2019 is vervolgens op verzoek van de raad een scenariostudie gedaan om inzicht te krijgen in de locatiekeuze voor de nieuwe sporthal. In juni 2020 is deze studie voorgelegd en is de Nota van Uitgangspunten vastgesteld.