Nota van Uitgangspunten

De Nota van Uitgangspunten voor het project Hart van Nootdorp is opgesteld. Hierin zijn de kaders en uitgangspunten geschetst voor de uiteindelijke gebiedsvisie.


Besluitvorming Nota van Uitgangspunten

De nota is in november 2019 behandeld in de gemeenteraad. De raad heeft nog geen besluit genomen en verzocht de nota opnieuw aan te bieden met verdere afweging van de locatiekeuze voor de nieuwe sporthal Jan Janssenhal. 

De raadstukken zijn te bekijken via de agenda op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl bij de besluitvormende vergadering op 21 november 2019 (agendapunt 4b).

Vervolg

Twee scenario’s worden eerst verder uitgewerkt: de sporthal met kindcentrum en wonen op de locatie van de voormalige brandweerkazerne, zoals voorgesteld in de nota, of een nieuwe sporthal op de huidige locatie Jan Jansenhal. 

De nota met daarin de uitwerking van de twee scenario’s en afwegingskader wordt in mei 2020 aangeboden aan de raad. Voorafgaand aan de raadsbehandeling wordt de omgeving geïnformeerd. Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten volgt in de gebiedsvisie de verfijning van de uitgangspunten. 

Stappen naar besluitvorming uitgangspunten
Planning tot gebiedsvisie

In de informatienota, die is gestuurd naar de gemeenteraad, leest u meer over het proces en de planning.