Nota van Uitgangspunten

In november is de Nota van Uitgangspunten, met daarin de kaders en uitgangspunten voor de uiteindelijke gebiedsvisie, behandeld in de gemeenteraad. De raad heeft destijds geen besluit genomen en met een motie verzocht de nota opnieuw aan te bieden met verdere afweging van de locatiekeuze voor de nieuwe sporthal Jan Janssenhal. 


Scenariostudie

Inmiddels zijn de volgende twee scenario’s verder uitgewerkt: de sporthal met kindcentrum en wonen op de locatie van de voormalige brandweerkazerne (scenario 1), of een nieuwe sporthal op de huidige locatie Jan Jansenhal (scenario 2). 

3D-schets scenario 1
Scenario 1 : Kindcentrum, sporthal en wonen in een multifunctioneel complex
3D-schets scenario 2
Scenario 2: Nieuwe sporthal komt terug op huidige locatie Jan Janssenhal

De Scenariostudie Hart van Nootdorp geeft een toelichting op de verschillende onderzoeken en de uiteindelijke scenario’s. Er wordt onder andere inzicht gegeven in het ruimtegebruik, de verkeersafwikkeling en parkeren.

Er is nog geen keuze gemaakt voor scenario 1 of scenario 2. De scenariostudie geeft inzicht in de (on)mogelijkheden en voor-en nadelen van de locatiekeuzes, maar wordt niet vastgesteld. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de Nota van Uitgangspunten vast.

Voor beide scenario’s is in de Scenariostudie één mogelijke uitwerking weergegeven. Benadrukt wordt dat hiermee geen definitieve eindsituatie wordt aangegeven. De exacte invulling vindt nog plaats in de fase van de gebiedsvisie en is te verwachten dat dit er op onderdelen weer anders uit gaat zien.

Nota van Uitgangspunten

In de Nota van Uitgangspunten worden de ambities voor het Hart van Nootdorp per thema (functie en programma, mobiliteit, bebouwing en water en groen) beschreven. Omdat nog geen keuze is gemaakt voor scenario 1 of scenario 2, zijn beide varianten opgenomen in de huidige Nota van Uitgangspunten. Na besluit wordt de Nota van Uitgangspunten aangepast op het gekozen scenario.

De gemeenteraad wordt gevraagd een keuze te maken voor de locatie van de nieuwe sporthal Jan Janssenhal en de Nota van Uitgangspunten, aangepast op het gekozen scenario, vast te stellen.

Behandeling gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in juni 2020 over dit voorstel in drie stappen:

De vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn online te volgen via: pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl

Online presentatie op 2 juni
Tijdens de beeldvormende vergadering op 2 juni zijn de Nota van Uitgangspunten en de scenario’s toegelicht via een online presentatie aan de raad. U kunt dit terugkijken via deze link.

Wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Bekijk dan de mogelijkheden op via de website van pijnacker-nootdorp


Hoe verder?

Met het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten zijn de kaders en ambities geschetst om de gebiedsvisie op te stellen. In de gebiedsvisie volgt de verfijning van de uitgangspunten. En daarbij betrekken we ook de omgeving en gebruikers. Via deze website blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen.